Park Folkets Hus – En Anrik Lokal

Vi behöver lokaler där vi kan möta våra vänner och grannar för fester, utbildning, föreningsmöten och annat. Så är det idag och så var det i början av 1900-talet. En samling entusiaster från området bildade Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa 1923 för att kunna bygga det som idag är Park. Kostnaden beräknades till 162 000 kr. De samlade in pengar, skrev avtal med konsum både för att låna pengar och hyra ut lokaler till en konsumbutik. En biograf planerades in för att få ekonomin att gå ihop. Många i styrelsen hjälpte till att bygga huset. Man sålde medlemskap till föreningen för 50 kr. Byggnaden invigdes 1928 och är fortfarande en samlingslokal för vårt område. Lokalerna inrymmer numera olika samlingssalar och grupprum och är sedan 2018 en av Stockholms offentliga lokaler.

Att få ekonomin att gå ihop har ända från starten varit en förutsättning för att kunna driva verksamheten vidare. I perioder har vi fått bidrag från kommunens kulturförvaltning och Boverket vilket har varit en förutsättning för att kunna underhålla och renovera lokalerna. Först på 80-talet och nu åter från 2016 och framåt. En annan förutsättning har varit de gåvor från företag och privatpersoner i området som vi fått in. Även om vi får bidrag från stat och kommun måste vi själva stå för delar av kostnaden och det hade inte gått utan de bidrag vi fått. Alternativet hade varit att höja hyran för lokalerna, men det vill vi inte gärna göra. Med höga hyror blir det svårt att vara en samlingslokal som alla har råd att använda.   

Genom åren har det hänt en del på Park.  Park-Bio drevs fram till 1968. Sedan huserade en barnfilmklubb driven av områdets föräldrar där en tid och en filmklubb för vuxna driven av lokala entusiaster. 2018 fick Park en professionell bioutrustning. Filmverksamheten återupptog först i form av en filmklubb och sedan 2021 som biograf. Vi har även livesändningar och inspelat material från internationella scener. Allt detta drivs av Park i samarbete med ideella krafter i området. 

Konsumbutiken bytte ägare men det var länge en matbutik i lokalen mot Tureholmsvägen. Från 70-talet har lokalerna istället använts som en framgångsrik inspelningsstudio där många kända band som Europe och senare Kent gjort sina inspelningar. Idag är lokalerna uthärda till företaget Genelec, ett välrenommerat företag som gör musikutrustning och använder lokalerna som showroom.

Idag är det många som hyr lokalerna för olika aktiviteter som dansträningar och yoga för allt från förskolebarn till pensionärer, en perfekt lokal med fint golv att svänga sina lurviga på. En kör övar här, villaföreningarna träffas här liksom politiska-, pensionärs- och idrottsföreningar. Sedan är det många som har privata fester som bröllop, dop och födelsedagsfester. Senaste åren har vi haft flera konstutställningar i lilla salen. 

Föreningen bakom Park Folkets Hus

Byggnadsföreningen Älvsjö m.o (Park Folkets hus) är en ideell förening som har funnits sedan 1923. Föreningen är medlem i Folkets hus och Parkers Riksorganisation. Vi jobbar ständigt med att tillgodose områdets behov av en bra fungerande samlingslokal för allt från återkommande möten och utbildningar till enstaka arrangemang där man kan behöva stöd vid större evenemang som t ex dop, kalas, konferens eller bröllop.

Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna, främst medlemmarna men även andra, möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter.

Vid varje årsstämma tar vi fram en målinriktad arbetsplan med budget i balans för att kunna erbjuda er den bästa service i er lokala omgivning.

Styrelse

STYRELSELEDAMÖTER

 • Per Flodin, Ordförande
 • Björn Dahlberg, Vice ordförande
 • Sonja Modin, Sekreterare
 • Margareta Källström, kassör
 • Lena Myrelid  Knöös
 • Cecilia Krook
 • Ulrika Bjarre
 • Suppleanter
 • Marianne Krook
 • Kent Molin
 • Frank Köster
 • Christian Larsson
Stadgar

STADGAR

för Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd u.p.a,

 §1 

Föreningens firma är Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd u.p.a.

 §2

 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§3

Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna, främst medlemmarna men även andra, möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter.

§4

Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftligt och försett med den sökandes namnunderskrift. Av ansökan skall framgå den sökandes födelsedata och bostadsadress. Ansökningen skall även innehålla en förklaring att sökanden som medlem skall följa föreningens stadgar och beslut. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och en insats erlagts.

§5

Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen. Den som utträtt ur föreningen har endast rätt att återfå inbetald insats till den beloppsgräns som gäller för medlemskap, såvida inte sådant förbehållande föreligger som omnämns i föreningslagen 7 kap. 15§ tredje stycket eller 12 kap. 4§ andra stycket. Erlagd insats återbetalas sex månader efter utträdet. 

Skadar medlem föreningen, eller motarbetar han dess intressen eller ändamål, äger styrelsen utesluta honom ur föreningen. Den som uteslutits av styrelsen äger få frågan om fortsatt medlemskap prövad av föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsändes till medlemmen. 

Utträde ur föreningen sker med utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits ur föreningen.

§6

Andel i föreningen lyder på 50 kronor. Medlem äger förvärva obegränsat antal andelar. Insatsen erlägges kontant när medlemskapet beviljats.

§7

Årsavgift uttas enligt föreningsstämmans beslut.

§8

a) Ordinarie föreningsstämma hålles före utgången av april månad.

Följande ärenden ska då behandlas. 

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman. 
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protkollet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
 6. Behandling av styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 10. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 12. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden. 
 13. I stadgeenlig ordning väckta motioner.
 14. Bestämmande av arvode till de förtroendevalda. 
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och suppleanter. 
 17. Val av valberedning och sammankallande. 
 18. Övriga ärenden.

b) Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelsen till föreningsstämma skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post eller e-post brev. Andra meddelanden sänds till medlemmarna via personligt brev per post eller e-post brev.

Årsredovisning och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. De anslås på anslagstavlan i entrén, samt på föreningens hemsida.

c) Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämman representeras av ett ombud. Varje ombud har en röst. Andra medlemmar har vid föreningsstämman en röst. 

Fullmakt för ombud skall lämnas till styrelsen. Fullmakten ska vara dagtecknad och inte äldre än ett år. Till styrelseledamot kan sådant ombud icke väljas med mindre det för egen del gjort minst en insats i föreningen.  

d) Motion som av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen skriftligen tillhanda före februari månads utgång. 

§9

Styrelsen består av sju ledamöter. Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna.

Ledamöterna utses växelvis vartannat år.

För styrelsens ledamöter utses minst tre och högst sju suppleanter för ett år i sänder. De inträder vid behov i den ordning de blivit valda.

b) Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

c) Styrelsen utser dessutom vice värd för föreningens fastighet samt kontaktperson för samarbete med Brf Stigluckan. 

d) Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande. 

§ 10

Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Om föreningen har medlemskap i FHR, får FHR därutöver utse en revisor. Kommunen äger därutöver rätt, om föreningsstämman så beslutar, att utse en revisor och suppleant för denne.

§ 11

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. 

§ 12

Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. Om omröstningen gäller fråga om prövning av uteslutande av medlem ur föreningen utgörs dock beslutet av den mening som fått mer än hälften av de närvarande medlemmarnas röster och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. 

Beslut om ändring av föreningen stadgar är giltigt om det biträds av minst två tredjedelar av de röstberättigade på en föreningsstämma. För ändring av föreningens ändamål enligt § 3 och upplösning av föreningen fordras dock att beslutet är enhälligt på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena är ordinarie stämma.

§ 13

Uppkomna överskott ska fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen. 

§ 14

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa först får ut de av dem erlagda insatserna, varefter återstående belopp enligt beslut i samband med föreliggande likvidationsbeslut överlämnas till FHR eller till Stockholms kommun.

Tillgångarna skall av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 15

I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.   

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Vilka vi är

 Park Folkets Hus som ägs av Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd u.p.a. En gammal ekonomisk förening som är att jämställa med en idéell förening. 

Vår webbplatsadress är: https://parkfolketshus.nu

 Policy GDPR

 Park Folkets Hus behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får din personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Vill du läsa mer, klicka på dokumeten nedan. Vill ni veta mer allmänt om GDPR-lagen hänvisar vi er till Dataskyddsinspektionen.

Information om personuppgiftsbehandling Park Folkets Hus.

Policy personuppgiftsbehandling.

 

Share This