Park Folkets Hus – En Anrik Lokal

Vi behöver lokaler där vi kan möta våra vänner och grannar för fester, utbildning, föreningsmöten och annat. Så är det idag och så var det i början av 1900-talet. En samling entusiaster från området bildade Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd upa 1923 för att kunna bygga det som idag är Park. Kostnaden beräknades till 162 000 kr. De samlade in pengar, skrev avtal med konsum både för att låna pengar och hyra ut lokaler till en konsumbutik. En biograf planerades in för att få ekonomin att gå ihop. Många i styrelsen hjälpte till att bygga huset. Man sålde medlemskap till föreningen för 50 kr. Byggnaden invigdes 1928 och är fortfarande en samlingslokal för vårt område. Lokalerna inrymmer numera olika samlingssalar och grupprum och är sedan 2018 en av Stockholms offentliga lokaler.

Att få ekonomin att gå ihop har ända från starten varit en förutsättning för att kunna driva verksamheten vidare. I perioder har vi fått bidrag från kommunens kulturförvaltning och Boverket vilket har varit en förutsättning för att kunna underhålla och renovera lokalerna. Först på 80-talet och nu åter från 2016 och framåt. En annan förutsättning har varit de gåvor från företag och privatpersoner i området som vi fått in. Även om vi får bidrag från stat och kommun måste vi själva stå för delar av kostnaden och det hade inte gått utan de bidrag vi fått. Alternativet hade varit att höja hyran för lokalerna, men det vill vi inte gärna göra. Med höga hyror blir det svårt att vara en samlingslokal som alla har råd att använda.   

Genom åren har det hänt en del på Park.  Park-Bio drevs fram till 1968. Sedan huserade en barnfilmklubb driven av områdets föräldrar där en tid och en filmklubb för vuxna driven av lokala entusiaster. Filmverksamheten är sedan ett par år återupptagen med storbildsduk och ny teknik. Även livesändningar från världens Operahus visas. Allt detta drivs av Park i samarbete med ideella krafter i området. 

Konsumbutiken bytte ägare men det var länge en matbutik i lokalen mot Tureholmsvägen. Sedan 70-talet har lokalerna istället använts som en framgångsrik inspelningsstudio där många kända band som Europe och senare Kent gjort sina inspelningar. Studion är en viktig del i huset. Numera används Stora Salen även av Studion för konserter eller inspelningar. 

Idag är det många som hyr lokalerna för olika aktiviteter som dansträningar och yoga för allt från förskolebarn till pensionärer, en perfekt lokal med fint golv att svänga sina lurviga på. En kör övar här, villaföreningarna träffas här liksom politiska-, pensionärs- och idrottsföreningar. Sedan är det många som har privata fester som bröllop, dop och födelsedagsfester. 

Föreningen bakom Park Folkets Hus

Byggnadsföreningen Älvsjö m.o (Park Folkets hus) är en ideell förening som har funnits sedan 1923. Föreningen är medlem i Folkets hus och Parkers Riksorganisation. Vi jobbar ständigt med att tillgodose områdets behov av en bra fungerande samlingslokal för allt från återkommande möten och utbildningar till enstaka arrangemang där man kan behöva stöd vid större evenemang som t ex dop, kalas, konferens eller bröllop.

Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna, främst medlemmarna men även andra, möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter.

Vid varje årsstämma tar vi fram en målinriktad arbetsplan med budget i balans för att kunna erbjuda er den bästa service i er lokala omgivning.

Styrelse

STYRELSELEDAMÖTER

 • Per Flodin, Ordförande
 • Björn Dahlberg, Vice ordförande
 • Sonja Modin, Sekreterare
 • Margareta Källström, kassör
 • Lena Myrelid  Knöös
 • Cecilia Krook
 • Ulrika Bjarre
 • Suppleanter
 • Marianne Krook
 • Kent Molin
 • Frank Köster
 • Christian Larsson
Årsredovisningar

Här hittar du våra Årsredovsning, uppladdade som PDF.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Stadgar

STADGAR

för Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd u.p.a,

 §1 

Föreningens firma är Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd u.p.a.

 §2

 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§3

Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna, främst medlemmarna men även andra, möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter.

§4

Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftligt och försett med den sökandes namnunderskrift. Av ansökan skall framgå den sökandes födelsedata och bostadsadress. Ansökningen skall även innehålla en förklaring att sökanden som medlem skall följa föreningens stadgar och beslut. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och en insats erlagts.

§5

Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen. Den som utträtt ur föreningen har endast rätt att återfå inbetald insats till den beloppsgräns som gäller för medlemskap, såvida inte sådant förbehållande föreligger som omnämns i föreningslagen 7 kap. 15§ tredje stycket eller 12 kap. 4§ andra stycket. Erlagd insats återbetalas sex månader efter utträdet. 

Skadar medlem föreningen, eller motarbetar han dess intressen eller ändamål, äger styrelsen utesluta honom ur föreningen. Den som uteslutits av styrelsen äger få frågan om fortsatt medlemskap prövad av föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsändes till medlemmen. 

Utträde ur föreningen sker med utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits ur föreningen.

§6

Andel i föreningen lyder på 50 kronor. Medlem äger förvärva obegränsat antal andelar. Insatsen erlägges kontant när medlemskapet beviljats.

§7

Årsavgift uttas enligt föreningsstämmans beslut.

§8

a) Ordinarie föreningsstämma hålles före utgången av april månad.

Följande ärenden ska då behandlas. 

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman. 
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protkollet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
 6. Behandling av styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 10. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 12. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden. 
 13. I stadgeenlig ordning väckta motioner.
 14. Bestämmande av arvode till de förtroendevalda. 
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och suppleanter. 
 17. Val av valberedning och sammankallande. 
 18. Övriga ärenden.

b) Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelsen till föreningsstämma skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post eller e-post brev. Andra meddelanden sänds till medlemmarna via personligt brev per post eller e-post brev.

Årsredovisning och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. De anslås på anslagstavlan i entrén, samt på föreningens hemsida.

c) Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämman representeras av ett ombud. Varje ombud har en röst. Andra medlemmar har vid föreningsstämman en röst. 

Fullmakt för ombud skall lämnas till styrelsen. Fullmakten ska vara dagtecknad och inte äldre än ett år. Till styrelseledamot kan sådant ombud icke väljas med mindre det för egen del gjort minst en insats i föreningen.  

d) Motion som av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen skriftligen tillhanda före februari månads utgång. 

§9

Styrelsen består av sju ledamöter. Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna.

Ledamöterna utses växelvis vartannat år.

För styrelsens ledamöter utses minst tre och högst sju suppleanter för ett år i sänder. De inträder vid behov i den ordning de blivit valda.

b) Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

c) Styrelsen utser dessutom vice värd för föreningens fastighet samt kontaktperson för samarbete med Brf Stigluckan. 

d) Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande. 

§ 10

Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Om föreningen har medlemskap i FHR, får FHR därutöver utse en revisor. Kommunen äger därutöver rätt, om föreningsstämman så beslutar, att utse en revisor och suppleant för denne.

§ 11

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. 

§ 12

Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. Om omröstningen gäller fråga om prövning av uteslutande av medlem ur föreningen utgörs dock beslutet av den mening som fått mer än hälften av de närvarande medlemmarnas röster och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. 

Beslut om ändring av föreningen stadgar är giltigt om det biträds av minst två tredjedelar av de röstberättigade på en föreningsstämma. För ändring av föreningens ändamål enligt § 3 och upplösning av föreningen fordras dock att beslutet är enhälligt på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena är ordinarie stämma.

§ 13

Uppkomna överskott ska fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen. 

§ 14

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa först får ut de av dem erlagda insatserna, varefter återstående belopp enligt beslut i samband med föreliggande likvidationsbeslut överlämnas till FHR eller till Stockholms kommun.

Tillgångarna skall av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 15

I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.   

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://parkfolketshus.nu.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Vilka vi delar dina data med

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Ytterligare information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Hur vi skyddar din information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Branschkrav om delgivning av information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed odio dui.

Loco Translate (tillägg)

Detta tillägg samlar inte in uppgifter från offentliga webbplatsbesökare.
Administratörer och åhörare vill kanske granska Locos integritetspolicy för tillägget.

The Events Calendar

Hello,
This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of The Events Calendar and its Add-ons.
You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.
Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

What personal data we collect and why we collect it

Event, Venue, and Organizer Information

Through the usage of The Events Calendar, Events Calendar PRO, The Events Calendar Filter Bar, Eventbrite Tickets, and Community Events plugins, as well as our Event Aggregator Import service (contained within The Events Calendar plugin), information may be collected and stored within your website’s database.

Suggested text:

If you create, submit, import, save, or publish Event, Venue, or Organizer information, such information is retained in the local database:

 1. Venue information: name, address, city, country, state, postal code, phone, website, geographical coordinates (latitude and longitude)
 2. Organizer information: name, phone, website, email
 3. Event information: website, cost, description, date, time, image

Importing Events, Venues, and Organizers:

 1. All data present within a CSV or ICS file and external URLs (for events, venues, organizers, and tickets)
 2. Import origin data (URL from where events are being imported—such as Eventbrite, MeetUp, other compatible URL sources, and more, which can include similar or same data as listed above)
 3. Eventbrite Ticket information: name, description, cost, type, quantity

Please note that to create new events through the Community Events submission form, a user must hold a website account on this domain. This information is retained in the local database. It is also possible to create events anonymously, if the site owner has this option enabled.

When purchasing Eventbrite Tickets, attendee, purchaser, and order information are stored and managed by Eventbrite.

API Keys

The Events Calendar suite offers the use of third-party API keys. The primary functions are to enhance the features we’ve built in, some of which use Google Maps, PayPal, Eventbrite, and Meetup. These API keys are not supplied by Modern Tribe.

Suggested text:

We make use of certain API keys, in order to provide specific features.

These API keys may include the following third party services: Google Maps, Meetup, PayPal, and Eventbrite (API key, auth URL and Client Secret).

How Long You Retain this Data

All information (data) is retained in the local database indefinitely, unless otherwise deleted.

Certain data may be exported or removed upon users’ requests via the existing Exporter or Eraser. Please note, however, that several “edge cases” exist in which we are unable to perfect the gathering and export of all data for your end users. We suggest running a search in your local database, as well as within the WordPress Dashboard, in order to identify all data collected and stored for your specific user requests.

Where We Send Your Data

Modern Tribe does not send any user data outside of your website by default.

If you have extended our plugin(s) to send data to a third-party service such as Eventbrite, Google Maps, or PayPal, user information may be passed to these external services. These services may be located abroad.

Share This